Projekti‎ > ‎

ESI GATAVS DIALOGAM!


PROJEKTA  "ESI GATAVS DIALOGAM!" (Nr.2009/1.1./9) KOPSAVILKUMS
 

Projekta īstenotājs: biedrība „Kustība demokrātiskai domai”

 

Projekta partneris: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

 

Projektu līdzfinansē: Eiropas Trešo valstu valstspiederigo integrācijas fonds (turpmāk tekstā - Fonds) 

Projekta nosaukums: “Esi gatavs dialogam!”

 

Projekta kopsumma: LVL 26 636,54 (Fonda finansējums LVL 19 977,40 un valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējums LVL 6 659,14)        

Projekta prioritāte: Prioritāte Nr. 1 “Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus”.           

Projekta aktivitāte: 1.1. aktivitāte “Trešo valstu valstspiederīgo piekļuves uzlabošana valsts un privātajiem pakalpojumiem un precēm, ka arī palīdzības sniegšana integrācijai Latvijas sabiedrībā, nodrošinot starpniecības pakalpojumus un nepieciešamās konsultācijas”.

 

Projekta īstenošanas ilgums: No 2011.gada 7.marta līdz 2011.gada 30.jūnijam

           
Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu


kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā savstarpēja dialoga ceļā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.


Projekta specifiskais mērķis: Veicināt dialogu starp trešo valstu valstspiederīgajiem un Latvijas sabiedrību, organizējot valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem izglītojošus seminārus par specifiskiem ar imigrāciju saistītiem jautājumiem un trešo valstu valstspiederīgajiem – bērniem un jauniešiem izglītojošu nometni, kas sekmētu izpratni par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijām, palīdzot integrēties Latvijas sabiedrībā.

 

Plānotie pasākumi:

  1. Izglītojoši semināri valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. Tiks organizēti trīs izglītojoši semināri kopumā 180 valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, kuriem ir vai nākotnē varētu būt saskare ar trešo valstu valstspiederīgajiem viņu ikdienas darbā. Semināru mērķis ir iepazīstināt un izglītot dalībniekus par imigrantu integrācijas situāciju Latvijā, problēmām, iespējām un praktiskiem risinājumiem, tā rezultātā veicinot izpratni un toleranci. Semināru materiālus paredzēts izplatīt pašvaldībām un izglītības iestādēm Latvijā, kas būs noderīgi ikdienas darbā un realizējot konkrētus integrācijas projektus.
  2. Izglītojoša nometne bērniem un jauniešiem – trešo valstu valstspiederīgajiem “Esi gatavs dialogam!”, kurā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Latvijas kultūru, tradīcijām, vēsturi, kā arī pedagogu pavadībā mijiedarboties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, veidojot savstarpēju dialogu.

Kontaktpersona:

Anda Grants
Projekta „Esi gatavs dialogam!” vadītāja

Biedrība „Kustība demokrātiskai domai”
mob.tel. 29 464 809

biedriba_kdd@inbox.

anda.grants@gmail.com    

 
 
Comments